POP Pankki -ryhmä on suomalainen vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille ja PK-yrityksille tarjoava finanssiryhmä. Syksyllä 2022 johtoryhmä aloitti kehityshankkeen ryhmän ESG-vision ja -strategian kirkastamiseksi sekä toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi yhteistyössä Honkacapitalin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli kehittää POP Pankki -ryhmän ESG-ohjelmaa vastaamaan vahvemmin sidosryhmien odotuksiin, viranomaisten vaatimuksiin sekä vihreän siirtymän edellyttämiin toimenpiteisiin.

POP Pankki -ryhmän tarpeiden mukaan räätälöity ESG-kehityshanke koostui mm. kestävän kehityksen taustatutkimuksen toteuttamisesta, sidosryhmäkyselystä, johdon haastattelututkimuksesta, työpajoista ja toimeenpanosuunnitelman laatimisesta. Lopputuloksena POP Pankki -ryhmä sai yksityiskohtaisen tiekartan ESG-visionsa ja -strategiansa toteuttamiseen.

“Honkacapitalin asiantuntemus pankkitoiminnan kannalta olennaisista ESG-teemoista auttoi meitä kasvattamaan ESG-osaamistamme ja terävöittämään POP Pankki -ryhmän ESG-visiota ja -strategiaa sekä luomaan kolmen vuoden yksityiskohtaisen toimeenpanosuunnitelman. Yhteistyö antoi meille erinomaiset lähtökohdat kehittää ja kasvattaa pankkitoimintaamme vastuullisesti ja kestävästi.”
Jaakko Pulli
Toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus

Orfer Oy on suomalainen perheyritys, joka kehittää, suunnittelee ja valmistaa robottiteknologiaa hyödyntäviä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä teollisuudelle. Yrityksen omistajat ja  johtoryhmä halusivat kasvattaa ymmärrystään ja osaamistaan ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan kestävästä kehityksestä. Honkacapital toteutti vuonna 2020 haastattelututkimuksen kartoittaakseen ensin yrityksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä johtoryhmän ja hallituksen jäsenten odotuksia ja näkemyksiä kestävän kehityksen merkityksestä Orfer Oy:lle. Haastattelut antoivat hyvän pohjan onnistuneelle, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidylle koulutukselle sekä konkreettisille ehdotuksille liiketoiminnan kestävään ja vastuulliseen kehittämiseen. 

”Honkacapital järjesti hyvin organisoidun ja laadukkaan koulutustyöpajan Orfer Oy:n hallitukselle ja johtoryhmälle syksyllä 2020. Koulutuksen sisältö käsitteli ilmastonmuutoksen ja liiketoiminnan kestävän kehityksen yritystoiminnalle tuomia uhkia ja mahdollisuuksia. Työpaja saavutti tavoitteensa tukien ja vauhdittaen Orfer:in oman vastuullisuusohjelman kehittämistä Honkacapitalin suositusten perusteella.”
Paul Stucki
Yrittäjä, Orfer Oy

Skandinaviska Enskilda Banken eli SEB on johtava pohjoismainen rahoituspalveluiden tarjoaja. Honkacapital ja SEB ovat on yhteistyössä toteuttaneet useita asiakaslähtöisiä koulutus- ja innovointityöpajoja, joilla on vahvistettu rahoitusalan ammattilaisten osaamista ja asiantuntemusta ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kestävään rahoitukseen liittyvissä teemoissa. Tavoitteena on ollut erityisesti vahvistaa pankkiirien valmiuksia tukea omien asiakkaidensa vihreää siirtymää ja innovoida yhdessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

“Honkacapital on järjestänyt SEB:lle useita kestävän kehityksen koulutus- ja innovaatiotyöpajoja vuosina 2020–2022 alakohtaisista analyyseista biodiversiteetin, kiertotalouden ja biotalouden katsauksiin pankki- ja rahoitusnäkökulmasta. Valmistetut materiaalit ja järjestetyt tilaisuudet ovat olleet laadukkaita ja auttaneet meitä ymmärtämään trendejä ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.”
Anssi Kiviniemi
Head of Sustainability, SEB Finland

Suomen Malmijalostuksen (FMG) tehtävänä on kehittää vastuullista kaivostoimintaa ja akkuarvoketjua Suomeen tukien samalla EU:n vihreää siirtymää ja ilmastotavoitteiden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Honkacapitalin tiimillä oli tärkeä rooli organisaation johdon vihreän rahoituksen osaamisen vahvistamisessa sekä kestävän rahoitussuunnitelman toteuttamisessa. 

“Honkacapital on auttanut Suomen Malmijalostusta (FMG) akkukemikaaliinvestointien rahoituksen suunnittelussa ja valmistelussa Suomessa vuosina 2021-22. Työ sisälsi vihreän rahoituksen puitteiden ja EU:n kestävän rahoituksen taksonomian analyysejä ja arviointeja sekä FMG:n ja yhteisyrityskumppanien johdon kouluttamista vihreän rahoituksen vaikutuksista ja vaatimuksista. Työ oli korkealaatuista, toimitettu ajoissa ja osallistujien arvostama.”
Aapo Nikunen
CFO, Finnish Minerals Group

Enento Groupin kuuluva Suomen Asiakastieto on yksi Suomen johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Asiakastiedon ammattilaiset kaipasivat lisää osaamista yritysten ilmastonmuutokseen liittyvien liiketoimintariskien arviointiin, kestävään rahoitukseen ja ESG raportointiin. Honkacapital toteutti useita asiakaslähtöisesti räätälöityjä koulutuksia vuoden 2020 aikana.

”Honkacapital toteutti Asiakastiedon (Enento Group) vastuullisuusasiantuntijoille kestävää/vihreää rahoitusta ja riskienhallintaa käsitteleviä koulutus- ja valmennustilaisuuksia vuonna 2020. Koulutukset olivat hyvin organisoituja, laadukkaita ja saavuttivat tavoitteensa edistäen ja vauhdittaen Enento:n vastuullisuusosaamisen ja -palveluiden kehittämistä.”
Jukka Ruuska
CEO, Enento (2011-2021)

Hanken & SSE Executive Education tukee johtajien ja organisaatioiden kasvua ja uudistumista asiakaslähtöisesti räätälöityjen koulutusten avulla. Honkacapital on ollut mukana toteuttamassa suosittuja ja vaikuttavia koulutuksia liiketoiminnan ammattilaisille.

”Hanken & SSE Executive Education on järjestänyt useita kestävän rahoituksen koulutusohjelmia merkittävälle pankkitoimialan asiakkaalleen. Honkacapital on toteuttanut osan koulutusohjelman työpajoista. Koulutukset olivat hyvin organisoituja ja laadukkaasti toteutettuja ja saivat positiivista palautetta koulutuksen osallistujilta.”
Michaéla Gotthardt
Senior Project Manager, Hanken & SSE Executive Education

Puuha Group on suomalainen yritys, joka valmistaa ja maahantuo fyysistä aktiivisuutta edistäviä leikki-, liikunta- ja kuntoiluvälineitä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen liittyvänä ydintehtävänä on kannustaa kaikkia lisäämään liikuntaa jokapäiväiseen elämäänsä niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Puuha Group on panostanut pitkäjänteisesti ESG strategiansa kehittämiseen, johon Honkacapitalin esgResilience palvelu toi uutta näkökulmaa ja oivalluksia. 

”Puuha Groupin strategiassa ESG on viiteympäristö, jota huomioimme päivittäisessä toiminnassamme. Varmistaaksemme liiketoimintamme vastuullisuuden kaikilla sen osa-alueilla myös tulevaisuudessa, olemme arvioineet hiilijalanjäljen sekä yrityksen, että tuotteidemme osalta viimeisen vuoden aikana, laatineet tavoiteaikataulun kohti hiilineutraaliutta ja varautuneet huomiseen Honkacapitalin kehittämän, esgResilience palvelun tuottaman ilmastoriskianalyysin avulla. esgResilience tuotti kompleksiseen aiheeseen hyvin selkeyttä tuovan raportin, joka auttaa kehittämään toimintaamme yhä vastuullisemmin.”
Erkan Fere
Toimitusjohtaja, Puuha Group Oy